0 PUASA SUNAT BULAN SYA‘BAN: Isu-Isu Hukum MengenainyaHukum berpuasa pada hari Syak dan separuh kedua bulan Sya‘ban tanpa ada sebab adalah haram. Sebaliknya, jika dia mempunyai sebab untuk melakukan ibadat puasa, maka tidak dihukumkan haram. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu berpuasa pada hari Syak dan separuh kedua bulan
Sya‘ban adalah seperti berikut:

  1. Sudah         menjadi        adat      atau     kebiasaan        berpuasa.
       Umpamanya   pada   hari   yang   dia  berpuasa   sunat   itu   (mana-
       mana hari selepas 15 haribulan Sya‘ban) atau pada hari Syak
       itu   kebetulan   jatuh   bertepatan   dengan   hari   yang   pada   adat
       kebiasaannya dia berpuasa, seperti puasa sunat hari Isnin atau
       puasa sunat Khamis atau puasa sunat berselang-selang, sehari
       berpuasa dan sehari tidak puasa.

       Pengecualian        ini  adalah     berdasarkan      kepada     hadis    yang
       diriwayatkan        daripada     Abu    Hurairah      Radhiallahu       ‘anhu
       bahawa        Rasulullah      Shallallahu      ‘alaihi    wasallam       telah
       bersabda yang    baemaksud:

    “Jangan     kamu     dahului    bulan    Ramadhan       itu
    dengan   berpuasa   sehari   dan   juga   dua   hari   melainkan   puasa
    seseorang        yang     (kebetulan    bertepatan       mengikut       adat
    kebiasaannya)         dia    berpuasa       (pada     hari    itu),   maka
    berpuasalah.

                                                          (Hadis riwayat Muslim)

 2. Puasa yang wajib, seperti puasa qadha, nazar dan kaffarah.
    Namun       jika  seseorang     itu  bernazar     berpuasa    kerana    hari
    Syak, maka hukum bernazar sedemikian adalah tidak sah.

    Keharusan   berpuasa   wajib   dalam   hal   ini   adalah   diqiyaskan
    kepada keharusan berpuasa kerana adat kebiasaan yang sabit
    melalui hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam seperti yang
    dijelaskan di atas.

3.  Bukan kerana puasa wajib atau adat kebiasaan; dengan
    syarat   hendaklah   dia   memulakan   puasa   sunat   tersebut
    pada      hari-hari    separuh      pertama      bulan    Sya‘ban     (1-15
    haribulan          Sya‘ban),       kemudian          diteruskan        atau
    disambung   puasa   tersebut   dengan   separuh   kedua   bulan
    Sya‘ban   tanpa   putus   atau berbuka   (tidak   berpuasa). Ini
    bermaksud       jika   dia  hendak    berpuasa     pada   separuh     kedua
    bulan      Sya‘ban,      maka      caranya      ialah    hendaklah       dia
    menyambung          puasa    sunatnya    pada    separuh     kedua    bulan
    Sya‘ban      itu  dengan    hari-hari  pada     separuh    pertama    bulan
    Sya‘ban,      kemudian      meneruskan      puasanya     itu  sehingga    ke
    akhir bulan Sya‘ban tanpa berbuka.


       Dalam     perkara   ini,  disyaratkan   hendaklah     puasa   sunat   itu
       dimulakan   atau   dikerjakan   sebelum   atau   pada   15   haribulan
       Sya‘ban; bukan kemudian daripada itu. Jika  dia memulakan
       puasanya     itu  hanya   selepas   separuh   kedua    Sya‘ban,   maka
       tidak    diharuskan     (haram)    baginya     berpuasa    sunat   pada
       separuh    kedua    Sya‘ban    (16   haribulan   hingga    akhir  bulan
       Sya‘ban).

       Adalah   juga   memadai   jika   sekiranya   dia   memulakan   puasa
       sunatnya     itu  hanya  pada    15  haribulan    Sya‘ban,   kemudian
       menyambung   puasanya   itu   tanpa   berbuka   di   separuh   kedua
       bulan Sya‘ban.

       Walau     bagaimanapun       jika   pada   mana-mana       hari   dalam
       separuh     kedua     bulan    Sya‘ban    itu   dia   berbuka     (tidak
       berpuasa) sekalipun kerana keuzuran, dia ditegah meneruskan
       puasa sunatnya  itu pada baki hari-hari   separuh kedua bulan
       Sya‘ban  melainkan jika dia  mempunyai sebab. Sebagai contoh
        seseorang berpuasa pada 15 dan 16 haribulan Sya‘ban, kemudian
       dia  berbuka   (tidak   berpuasa) pada 17 haribulan  Sya‘ban,
        maka diharamkan dia berpuasa pada 18 haribulan Sya‘ban dan
        hari-hari seterusnya tanpa sebab.    

       Adapun bagi sesiapa yang berpuasa bulan Sya‘ban
       sepenuhnya, maka sudah jelas tidak termasuk dalam larangan
       ini, kerana itu sudah menjadi adat atau kebiasaan.


Maka dalam tiga keadaan yang telah disebutkan tadi, diharuskan
bagi  seseorang itu untuk berpuasa pada separuh kedua bulan
Sya‘ban dan pada hari Syak.


Maksud Adat Kebiasaan Berpuasa Di Bulan Sya‘ban

Apabila  menyebut adat kebiasaan, seringkali difahami bahawa
perbuatan atau amalan itu  telah dilakukan berulang-kali dan
perbuatan tersebut tidak ditinggalkan dalam tempoh yang lama.

Adapun dalam konteks berpuasa bulan Sya‘ban, adalah dikira atau
memadai   untuk   dinamakan   sebagai       adat   kebiasaan   berpuasa   itu
walaupun   ianya   dilakukan   atau   dikerjakan     cuma   sekali;   dengan
syarat    tertentu.  Memadai      juga  jika  amalan    berpuasa    sunat   itu
dilakukan   pada   tahun  sebelumnya   ataupun   pada   suatu   masa   atau
tempoh      yang   telah   lama    berlalu  jika   mematuhi     syarat   yang
ditentukan.     Sekiranya    dia  mempunyai       adat  yang    berbeza-beza
kerana   dilakukan   pada   tahun   yang  berlainan,   maka   yang   diambil
dikira ialah adat kebiasaan pada tahun yang terakhir dikerjakan.

Dalam   hal   ini,   Imam   Ibnu   Hajar Rahimahullah   ketika   menjawab
pertanyaan       mengenai        sukat-sukat     adat     kebiasaan      yang
mengharuskan   berpuasa   pada  separuh   kedua   bulan   Sya‘ban,
beliau telah membahagikannya kepada dua, iaitu:

     i)  Adat kebiasaan yang baru sekali sahaja dilakukan, dengan
         syarat  hendaklah   dikerjakan   puasa  tersebut   pada   separuh
         pertama bulan Sya‘ban dan tidak diselangi dengan berbuka
         (tidak berpuasa) antara separuh pertama bulan Sya‘ban dan
         separuh     keduanya.    Jika  diselangi   dengan   berbuka    (tidak
         berpuasa),     maka    adat   itu  menjadi    batal.  Apabila    adat
         tersebut   batal,   maka   hukum  berpuasa   pada   separuh   kedua
         bulan Sya‘ban adalah haram.

     ii)  Adat kebiasaan yang telah berulangkali dilakukan, dengan
         syarat  hendaklah   dikerjakan   puasa  tersebut   pada   separuh
         pertama bulan Sya‘ban atau bulan sebelumnya.

Untuk   memahami   perkara   di   atas,   penjelasannya   secara   ringkas
seperti berikut:

i.  Puasa sunat yang cuma dilakukan sekali sahaja:

    (a)   Apa yang dikira sebagai adat kebiasaan:

          Seseorang      cuma    pernah    berpuasa    sunat   pada   hari   Isnin
          minggu      kedua     bulan   Sya‘ban    (9    haribulan    Sya‘ban).
          Kemudian        hari   Isnin   seterusnya     (hari   Isnin    minggu
          ketiga), kebetulan jatuh pada 16 haribulan Sya‘ban.
          Hukum berpuasa selepas 15 haribulan Sya‘ban:

          Jika dia hendak melakukan puasa pada hari Isnin minggu
          ketiga itu (16 haribulan Sya‘ban) hukumnya adalah harus.
          Ini     kerana     perbuatannya      melakukan        puasa     secara
          berturutan,   bermula   pada   hari   Isnin   minggu   kedua   bulan
          Sya‘ban (9 haribulan) dan akan diikuti lagi berpuasa pada
          hari   Isnin   minggu     ketiga  bulan    Sya‘ban    (16   haribulan)
          sudah memadai untuk dianggap sebagai adat kebiasaan.

    (b)   Apa yang tidak dikira sebagai adat kebiasaan:

          Seseorang cuma pernah berpuasa pada hari Isnin minggu
          pertama   bulan   Sya‘ban   (2   haribulan   Sya‘ban).   Kemudian
          hari   Isnin   minggu   kedua   (9   haribulan   Sya‘ban)   dia   tidak
          berpuasa.

          Hukum berpuasa selepas 15 haribulan Sya‘ban:

          Jika dia hendak melakukan puasa pada hari Isnin minggu
          ketiga (16 haribulan Sya‘ban) hukumnya adalah haram. Ini
          kerana   di   antara   hari   Isnin   minggu   yang   pertama   dengan
          hari   Isnin   minggu   yang   ketiga   telah   diselangi   oleh   hari
          Isnin   minggu   kedua   dalam   keadaan   dia   tidak   melakukan
          puasa.   Maka   yang   demikian       itu   tidak   membolehkannya
          untuk dianggap sebagai adat kebiasaan.

ii. Puasa sunat yang sudah berulangkali dilakukan:

     (a)   Seseorang   itu   sudah   menjadi  adat   kebiasaannya   berpuasa
          sunat   setiap   minggu   pada   setiap   hari   Isnin.   Tetapi   dalam
          pada itu juga, adakalanya dia tidak melakukan puasa pada
          hari Isnin.

          Hukum berpuasa pada hari Isnin selepas 15 haribulan
          Sya‘ban:

          Memandangkan          dia   telah   melakukan      puasa    sunat    itu
          berulang     kali,   maka    ini  sudah    dianggap     sebagai    adat
          kebiasaan. Oleh yang demikian, jika dia hendak berpuasa
          sunat   pada   hari   Isnin   pada   separuh   kedua   bulan   Sya‘ban
          hukumnya       adalah    harus   kerana    dia  mempunyai       sebab,
          iaitu   adat   kebiasaan.    Sekalipun     terdapat   pada    minggu-
          minggu   sebelumnya   dia   pernah   tidak   berpuasa   pada   hari
          Isnin.

     (b)  Seseorang melakukan puasa sunat pada hari Isnin minggu
          kedua bulan Sya‘ban (9 haribulan Sya‘ban) dan hari Isnin
          minggu      ketiga   (16  haribulan    Sya‘ban).    Kemudian      pada
          hari   Isnin   minggu     keempat    (23   haribulan    Sya‘ban)    dia
          tidak berpuasa, sebaliknya bercadang untuk berpuasa pada
          hari   Isnin   hadapannya   (minggu   kelima).   Kebetulan   hari
          Isnin minggu kelima itu jatuh pada hari Syak (30 haribulan
          Sya‘ban). Apakah hukumnya              berpuasa pada hari Syak
          dalam hal ini?

          Memandangkan          dia   telah   melakukan      puasa    sunat    itu
          berulang     kali,   maka    ini  sudah    dianggap     sebagai    adat
          kebiasaan. Oleh yang demikian, jika dia hendak berpuasa
          sunat   pada   hari   Isnin   minggu  kelima   itu   yang   jatuh   pada
          hari Syak (30 haribulan Sya‘ban) hukumnya adalah harus
          kerana     dia    mempunyai       sebab,    iaitu   adat   kebiasaan.
          Sekalipun   terdapat   pada   minggu   sebelumnya   dia   pernah
          tidak berpuasa pada hari Isnin.


Oleh   itu   dapat   difahami   bahawa  tidak   semua   adat   kebiasaan   itu,
khususnya       yang    dilakukan     cuma     sekali,   dianggap     memadai
mengharuskannya berpuasa selepas separuh kedua bulan Sya‘ban.
Berbeza     dengan     kebiasaan    yang    telah  berulang    kali  dilakukan
walaupun       pernah    diselangi    dengan     berbuka,    maka     itu  telah
memadai dianggap sebagai adat kebiasaan.

Sebagai kesimpulan berpuasa di bulan Sya‘ban adalah disunatkan,
bahkan      ia  merupakan       sunnah    Rasulullah    Shallallahu      ‘alaihi
wasallam. Baginda tidak pernah sekali-kali meninggalkan amalan
berpuasa di bulan Sya‘ban. Berdasarkan kepada amalan Rasulullah
Shallallahu       ‘alaihi    wasallam,       maka     sebaiknya      janganlah
mengkhususkan berpuasa sunat di bulan Sya‘ban itu hanya pada 15
haribulan Sya‘ban sahaja.

Adapun hukum berpuasa sunat pada separuh kedua bulan Sya‘ban,
secara ringkasnya, jika dia mempunyai sebab, seperti puasa wajib
kerana     qadha,    nazar   atau  kaffarah,     atau   sudah    menjadi    adat
kebiasaannya berpuasa pada hari tertentu seperti puasa sunat hari
Isnin   dan   Khamis   atau   puasa   sehari  berbuka   sehari,   maka   adalah
diharuskan berpuasa dan tidak dihukumkan haram.

Adapun   bagi   mereka  yang   hendak   berpuasa  sunat,   bukan   kerana
puasa   wajib   atau   adat   kebiasaan,   maka   hendaklah   dia   berpuasa
sepenuhnya        bulan    Sya‘ban     ataupun     sekurang-kurangnya        dia
berpuasa pada 15 haribulan Sya‘ban dan meneruskan puasanya itu
tanpa   berbuka.   Bagaimanapun   jika   dia   berbuka   (tidak   berpuasa)
pada   separuh   kedua   bulan   Sya‘ban,   sekalipun   kerana   keuzuran,
maka      dia   tidak   lagi   boleh   meneruskan       puasa    sunatnya     itu
melainkan   jika   dia   mempunyai   sebab-sebab   yang   mengharuskan
dia puasa.

Bagi mereka yang masih belum mengqadha puasa Ramadhan yang
lalu,   maka   tiadalah   masa   yang  lebih   tepat   untuk   menunaikannya
melainkan      di  bulan    Sya‘ban    ini.  Adapun     bagi   mereka    yang
bercadang untuk membiasakan diri sebagai persiapan menghadapi
Ramadhan,   bolehlah   memulakan   latihan   atau   persediaan   tersebut
pada     hari-hari   separuh    pertama    bulan    Sya‘ban    supaya    tidak
terhalang apabila masuk separuh kedua bulan Sya‘ban.
Anda sedang membaca artikel PUASA SUNAT BULAN SYA‘BAN: Isu-Isu Hukum Mengenainya dan link url bagi entri ini adalah http://manmala.blogspot.com/2011/07/puasa-sunat-bulan-syaban-isu-isu-hukum.html. Semoga artikel PUASA SUNAT BULAN SYA‘BAN: Isu-Isu Hukum Mengenainya ini bermanfaat buat anda.


Post a Comment

 

Return to top of page Copyright © OCT 2011 | manmala | Mereka Yang Memberi Lebih Mulia Dari Yang Menerima | HackTutors